นางนุชนารถ  วดีศิริศักดิ์

รองปลัดองค์การบริหารส่วน

จังหวัดเชียงราย รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต

งานที่เกี่ยวข้อง

วาระการประชุมกอง

ประจำปี 2562 

ประจำปี 2563 

 

รายงานการประชุมกอง

ประจำปี 2562 

  • ประจำปี 2563