นางนุชนารถ  วดีศิริศักดิ์

รองปลัดองค์การบริหารส่วน

จังหวัดเชียงราย รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต

งานที่เกี่ยวข้อง

ฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลงานวิจัย

 

ข้อมูลด้านการท่องเที่ยว

ข้อมูลกลุ่มผลิตภัณฑ์จังหวัดเชียงราย

 

 

ข้อมูลกลุ่มสตรี

 

 

ข้อมูลกลุ่มผู้พิการ

ข้อมูลประชากร

 

ข้อมูลสถานการณ์ทางสังคม