นางนุชนารถ  วดีศิริศักดิ์

รองปลัดองค์การบริหารส่วน

จังหวัดเชียงราย รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต

งานที่เกี่ยวข้อง

 

ติดต่อเรา :

กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ชั้น 2

ที่อยู่ : 521 หมู่ 6 ถนนศูนย์ราชการฝั่งหมิ่น ตำบลริมกก

อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100

โทรศัพท์ & โทรสาร : 053-175323, 053-175324

อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Contact us :

Quality of life promotion Division, 

2nd floor at Chiangrai Provincial Administrative Organization

Address : 521 Moo.6 Rimkok Sub-district, Muang District,

Chiangrai Province 57100

Telephone & Fax. : 053-175323, 053-175324

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.