นางนุชนารถ  วดีศิริศักดิ์

รองปลัดองค์การบริหารส่วน

จังหวัดเชียงราย รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต

งานที่เกี่ยวข้อง

 

บทบาทหน้าที่

            กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต ให้ผู้อำนวยการกองส่งเสริมคุณภาพชีวิตเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบการปฏิบัติราชการ โดยแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 2 ฝ่าย ดังนี้

 

 • 1.ฝ่ายพัฒนาอาชีพและการท่องเที่ยว มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
 • §งานพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ
 • §งานส่งเสริมการลงทุน
 • §งานพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว
 • §งานกิจกรรมพิเศษตามนโยบายจังหวัดและผู้บริหาร
 • §งานพัฒนาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภค-บริโภค
 • §งานส่งเสริมพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น
 • §งานพัฒนาด้านการบรรจุภัณฑ์
 • §งานส่งเสริมด้านการตลาด
 • §งานพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
 • §งานประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว
 • §งานฟื้นฟูและปรับปรุงภูมิทัศน์และแหล่งท่องเที่ยว
 • §งานช่วยเหลือเกษตรกรด้านราคาเกษตรตกต่ำ
 • §งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

 

 • 2.ฝ่ายพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
 • §งานพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชราและผู้ด้อยโอกาสและคนพิการ
 • §งานส่งเสริมสถาบันครอบครัวและองค์กรชุมชนให้เข้มแข็ง
 • §งานด้านสาธารณสุขและการเสริมสร้างสุขภาพวะชุมชน
 • §งานบริการพยาบาล
 • §งานสังคมสงเคราะห์
 • §งานวางแผนครอบครัวและสงเคราะห์แม่และเด็ก
 • §งานการมีส่วนร่วมของประชาชน
 • §งานอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • §งานศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
 • §งานศูนย์บริการคนพิการ
 • §งานกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดเชียงราย
 • §งานบริการให้ความรู้ด้านสุขภาวะให้แก่ภาคส่วนต่างๆ
 • §งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย