นางนุชนารถ  วดีศิริศักดิ์

รองปลัดองค์การบริหารส่วน

จังหวัดเชียงราย รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต

งานที่เกี่ยวข้อง

เอกสาร/หนังสือ/คู่มือ เกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืนจังหวัดเชียงราย

เอกสาร/หนังสือ/คู่มือ เกี่ยวกับงานด้านสาธารณสุข 

เอกสารประกอบการอบรมโครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบสู่ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืนและโครงการพัฒนาศักยภาพผู้พิการ ผู้ดูแล และอาสาสมัครดูแลผู้พิการ

 

 

 

บทบาทหน้าที่