นางนุชนารถ  วดีศิริศักดิ์

รองปลัดองค์การบริหารส่วน

จังหวัดเชียงราย รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต

งานที่เกี่ยวข้อง

 

การดำเนินโครงการฝ่ายพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวนทั้งสิ้น 19 โครงการ 

ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562)

ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 1 โครงการ (ร้อยละ 5) ได้แก่

0. โครงการเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ (กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดเชียงราย) แผนงานงบกลาง

ดำเนินการระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563

1. โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืน

ดำเนินการเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมโพธิ์วดล รีสอร์ท แอนด์ สปา เชียงราย

zz148

 

ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2563)

ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 5 โครงการ (ร้อยละ 25) ได้แก่

1. โครงการป้องกันโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย

ดำเนินการ รุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2563 ณ เทศบาลตำบลบุญเรือง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

ดำเนินการ รุ่นที่ 2 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2563 ณ โรงเรียนบ้านสบคำ อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย และ

วันที่ 22 มกราคม 2563 ณ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

2. โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ำแม่น้ำสายหลักของจังหวัดเชียงราย (ครั้งที่ 1)

ดำเนินการระหว่างเดือนมกราคม 2563 ณ แม่น้ำอิง จังหวัดเชียงราย

3. โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า

ดำเนินการเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

และ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

4. โครงการให้ความรู้แก่ประชาชนในการดูแลสุขภาพของตนเองเพื่อลดอัตราการเกิดโรคมะเร็ง

ดำเนินการเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย

5. โครงการอบรมแกนนำหมู่บ้านสุขภาพจังหวัดเชียงราย

ดำเนินการระหว่างวันที่ 10 - 24 มีนาคม 2563 ณ พื้นที่ 18 อำเภอ จังหวัดเชียงราย

โดยได้มีโครงการซึ่งดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 โครงการ ได้แก่

*โครงการเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ (กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดเชียงราย) แผนงานงบกลาง

ดำเนินการระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563