นางนุชนารถ  วดีศิริศักดิ์

รองปลัดองค์การบริหารส่วน

จังหวัดเชียงราย รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต

งานที่เกี่ยวข้อง

การดำเนินโครงการฝ่ายพัฒนาอาชีพและการท่องเที่ยว

ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวนทั้งสิ้น 6 โครงการ 

ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562)

ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 2 โครงการ (ร้อยละ 33) ได้แก่

1. โครงการตลาดประชารัฐ

ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562   ดำเนินการเมื่อวันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2562   ณ ลานธรรม ลานศิลป์ ถิ่นพญามังราย

ประจำเดือนธันวาคม 2562        ดำเนินการเมื่อวันที่ 2-3 ธันวาคม 2562           ณ ลานธรรม ลานศิลป์ ถิ่นพญามังราย

2. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดเชียงรายเพื่อทำหน้าที่

มัคคุเทศน์อาสา (กิจกรรมที่ 1)

ดำเนินการเมื่อวันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

 

ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2563)

ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 0 โครงการ (ร้อยละ 0) ได้แก่

 

โดยได้มีโครงการซึ่งดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 โครงการ ได้แก่

*โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดเชียงรายเพื่อทำหน้าที่

มัคคุเทศน์อาสา (กิจกรรมที่ 2 การฝึกปฏิบัติงานเพื่อเป็นมัคคุเทศน์อาสา เพื่อให้บริการนักท่องเที่ยว ภายในงาน

มหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย 2019)

ดำเนินการระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 2562 - 12 มกราคม 2563 ณ สวนไม้งามริมน้ำกก อบจ.เชียงราย