2

โครงสร้างกองสวัดิการสังคม

 ผอ นโลบล

นางสาวนิโลบล  ชาติเงิน

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

                    

                                  หวหนาสายสมร                                                                                                หวหนาปกาสตฯ

                           นางสายสมร  ทิพย์โพธิ์                                                                                 นายปกาสิต  มณีลังกา

                  หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม                                                              หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ